නිවේදන

25/11 දින zoom පන්තියෙහි දී වර්ගමුලය පාඩම සාකච්චා කරන අතර ඊට අදාලව ලබා දී ඇති කාර්ය පත්‍රිකාව අධ්‍යනය කොට සුදානම්ව පැමිණෙන්න.

(පුවත් කිසිවක් තවම පල කර නැත)