පාඨමාලා නාමාවලියM

Module 2: A hands-on introduction to online teaching using Moodle | දෙවන මොඩියුලය: නව ගුරුවරුන් සඳහා Moodle භාවිතායෙන් ප්‍රායෝගික මාර්ගගත පන්ති ප්‍රවේශය


මෙම පාඨමාලාව නිර්මාණය කර ඇත්තේ, Moodle භාවිතා කර තම පන්ති අන්තර්ජාලය හරහා පැවැත්වීමට අපේක්ෂා කරන ගුරුභවතුන්ට සහය වීමක් වශයෙනි. මෙය ප්‍රායෝගික පාඨමාලාවක් වන අතර, ඔබට පුහුණු වීම සදහා මෙහිදී ඔබගේම Moodle පාඨමාලාවක් අවශ්‍ය වේ. ඒ සදහා අප ඔබ වෙත පාඨමාලාවක් මෙම පුහුණු කාලසීමාව තුලදී සපයන්නෙමු. පසුව එය ඔබට ඔබගේ පාසල් වෙබ් අඩවියට රැගෙන යා හැකිය.

තවද මෙම පාඨමාලාවට අවශ්‍ය තාක්ෂණික පසුබිම ඉතා සුළු ප්‍රමාණයක් වන අතර ඔබට අවශ්‍ය එකම උපකරණ වන්නේ නවීන වෙබ් බ්‍රවුසරයක් සහිත පරිගණකයක් හෝ ලැප්ටොප් යන්ත්‍රයක් සහ විශ්වාසනීය අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයක් පමණි.

කාලය, වැඩ ප්‍රමාණය ආකෘතිය
පූර්වාවශ්යතා
සති 4 යි, සතියකට පැය 3 සිට 5 දක්වා උපදේශක මඟ පෙන්වන මාර්ගගත පාඨමාලාව, සතියකට විනාඩි 60 ක සැසිය වෙබ් අඩවියකට පෙළ ඇතුළත් කිරීම හෝ පින්තූර උඩුගත කිරීම වැනි මූලික වෙබ් කුසලතා

පාඨමාලාවට පිවිසෙන්න... (ඔබ ලියාපදිංචි වී ඇත්නම්)

පාඨමාලාව 2022 පෙබරවාරි 7 ආරම්භ විය - ඇතුළත් කිරීම් වසා ඇත


This four-week online course is designed for teachers who start conducting online classes with Moodle. This is a hands-on course - you will need a Moodle course where you are the teacher. We provide you one for the duration of the course which you can later take with you. Very little background in IT is assumed. The only equipment you need are: a modern web browser on a laptop or PC and a reliable Internet connection.

 Duration, work load   Format  Prerequisites 
 4 weeks, 3-5 hours a week   online, instructor-lead,
60 min live session each week
 Basic web skills like entering text in a web site or uploading images

Enter the course... (if you are enrolled)

Course started on 7 February 2022 - FULLY BOOKED!වැඩමුළුව: ඔබේම මාර්ගගත පාඨමාලාවක් සාදන්න

In this workshop school teachers join academics and instructional designers to create a set of courses with the aim of making them good enough and exciting to take straight to the classroom - remote or in-person. This model is hopefully more practicable considering the various disruptions the country is undergoing right now. Our common aim is to be ready with these web-based components once the situation gets better, or the next school year the latest.

This is a long-term, low-intensity workshop. We plan to finish our work at the end of the year 2022 so that the teachers can start conducting the courses from the beginning of 2023.

In order to participate in the workshop the teachers need to have basic Moodle skills, either passing out Module 2 or equivalent. The inaugural session will be conducted on Thursday 24 March 2022, 16:30 local time.

Enter.. (you need to be given prior access)


පළමු මොඩියුලය: මූඩ්ල් අඩවි පරිපාලනය I | Module 1: Moodle site administration I


නව අඩවි පරිපාලකයින්ට මූඩ්ල් පරිපාලනය හඳුන්වාදීම

මෙම සති හතරක පාඨමාලාව ඔබගේ පාසල සඳහා නැවුම් EduNET.LK Moodle අඩවියක් සකස් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අලුතින් පත් කරන ලද අඩවි පරිපාලක වෙත මග පෙන්වයි. එය වෙබ් අඩවියේ අනිවාර්ය සැකසුම් වලින් ආරම්භ වන අතර මූලික පරිශීලක ලියාපදිංචිය සහ ගුරුවරුන්ට පාඨමාලා පැවරීම වෙත ගමන් කරයි.


Introducing Moodle site administration to newly appointed site administrators

This four-week course guides the newly appointed site administrator on how to prepare a fresh EduNET.LK Moodle site for your school. It starts with the compulsory settings of the site and move on to basic user registration and assigning courses to teachers.