පළමු මොඩියුලය: මූඩ්ල් අඩවි පරිපාලනය I | Module 1: Moodle site administration I


නව අඩවි පරිපාලකයින්ට මූඩ්ල් පරිපාලනය හඳුන්වාදීම

මෙම සති හතරක පාඨමාලාව ඔබගේ පාසල සඳහා නැවුම් EduNET.LK Moodle අඩවියක් සකස් කරන්නේ කෙසේද යන්න පිළිබඳව අලුතින් පත් කරන ලද අඩවි පරිපාලක වෙත මග පෙන්වයි. එය වෙබ් අඩවියේ අනිවාර්ය සැකසුම් වලින් ආරම්භ වන අතර මූලික පරිශීලක ලියාපදිංචිය සහ ගුරුවරුන්ට පාඨමාලා පැවරීම වෙත ගමන් කරයි.


Introducing Moodle site administration to newly appointed site administrators

This four-week course guides the newly appointed site administrator on how to prepare a fresh EduNET.LK Moodle site for your school. It starts with the compulsory settings of the site and move on to basic user registration and assigning courses to teachers.


» පාඨමාලා නාමාවලිය