අඩවි නිවේදන

Password strength increased | මුරපදයේ ශක්තිය වැඩි කළා

Password strength increased | මුරපදයේ ශක්තිය වැඩි කළා

Site Administrator - මගින්
Number of replies: 0

We have increased the strength of the password for the site. If you can not log in with the old password, please get a new one through the "Forgotten password" procedure!


අපි වෙබ් අඩවිය සඳහා මුරපද ශක්තිය වැඩි කර ඇත. ඔබට පැරණි මුරපදයෙන් ඇතුල් විය නොහැකි නම්, කරුණාකර අමතක වූ මුරපදය ක්‍රියා පටිපාටිය හරහා නව මුරපදයක් ලබා ගන්න!